Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Σε κάθε περίπτωση, το ΆΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

Η εφαρμογή του τεστ περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του, την εκτύπωση της ατομικής έκθεσης – profile 60 σελίδων, τη δυνατότητα χρήσης λεπτομερούς πληροφοριακού υλικού για τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και τέλος την εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα σχετικά με την ανάλυση της προσωπικότητας των εξεταζομένων ατόμων και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους η οποία γίνεται με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων συμβούλων από τους δημιουργούς του τεστ.

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών, και σε διεθνή βιβλιογραφία.

Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).

Έχει πολύ μεγάλο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).

Έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Εκδίδει το επαγγελματικό προφίλ αυτόματα, μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε 30ετείς εξειδικευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας της Computer Academy σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS. Αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει αποκλειστικά η εταιρεία Computer Academy.

Η ένταξη εργαζομένων σε Τμήματα μιας επιχείρησης, η επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει ένας νέος και, γενικότερα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διανοητική διεργασία που μπορεί και πρέπει να συσχετιστεί με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του υποψήφιου “επαγγελματία” προς όφελός του. Τρεις πρωτοπόροι ψυχολόγοι στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού (Kuder, Thurstone, και Strong) ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να μελετήσουν τη σύνδεση των ενδιαφερόντων των εργοδοτών με τα ενδιαφέροντα των υποψήφιων εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να προσδιορίσουν ποια επαγγέλματα θα τους ευχαριστούσε να κάνουν. Οι μελέτες που ακολούθησαν (Tavris, Super & Crites, Tyler, Harrington, Holland, κ.ά.) επιβεβαίωσαν την τακτική αυτή ως την πλέον ενδεδειγμένη.

Το πρόβλημα που ενδιαφέρει τους ψυχολόγους μπορεί να αναλυθεί στα εξής επιμέρους θέματα:

1. Στον προσδιορισμό των διαφόρων κοινών στοιχείων που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλματα.
2. Στη δημιουργία μεθόδων εκτίμησης για την οριοθέτηση των διαφόρων επαγγελμάτων, και τη συγκριτική μελέτη διαφόρων ατόμων εντός και εκτός καθενός από τα επαγγέλματα αυτά.
3. Στο σχεδιασμό των διαδικασιών εκείνων που θα μπορούσαν να διαγνώσουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε άτομο, με σκοπό τον προσδιορισμό των επαγγελματικών του προτιμήσεων.

Στην εποχή που ζούμε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε μέσα από αυτά να οδηγηθεί στο “γνώθι σαυτόν” και, εν τέλει, στη σωστή λήψη αποφάσεων. Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με κάτι που μας αρέσει στην προσωπική μας ζωή, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η φύση της εργασίας αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της. Άλλες κλίσεις και ικανότητες απαιτούνται για επαγγέλματα που σχετίζονται με το χειρισμό μηχανών, άλλες για επαγγέλματα που απαιτούν ενασχόληση με τον άνθρωπο και άλλες για επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που μας διακρίνουν -έμφυτες και επίκτητες- διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε τις ακόλουθες ικανότητες – δεξιότητες: γλωσσική, αριθμητική, υπολογιστική, μηχανική, λογική, εικαστική, αντιληπτική, νοητική, επικοινωνιακή, λήψη αποφάσεων, κ.λπ. Πολλά επαγγέλματα απαιτούν συνδυασμό προσωπικότητας – ικανοτήτων – δεξιοτήτων και, γι’ αυτό, πρέπει με συνειδητή σκέψη να διαπιστώσουμε σε ποιον τομέα ανταποκρινόμαστε περισσότερο και σε ποιον λιγότερο, δεδομένου ότι η επιλογή της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας είναι μια καθοριστική στιγμή στη ζωή μας.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ βασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και δεξιοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης τόσο μεμονωμένων όσο και συνδυασμού χαρακτηριστικών προσωπικότητας, ικανοτήτων – δεξιοτήτων που κατέχει ένα άτομο, με στόχο την αυτογνωσία και τη λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη του ατόμου και την αρμονική του ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του ατόμου, αναλύοντας την προσωπικότητα, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών. Στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν καλλιεργηθεί σε επιθυμητό βαθμό, μπορούν να αναπτυχθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη σχετική εξάσκηση, καθότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίκτητες.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.

Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Η διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αναφοράς.

Επισημαίνουμε ότι η αναφορά που εκδίδεται από το έμπειρο σύστημα (λογισμικό του ΆΡΙΣΤΟΝ) έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθι σαυτόν» όσο και το σύμβουλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα τις επαγγελματικές επιλογές του εξεταζόμενου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η τελική έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς του, παράγοντες αυτοεκτίμησης, παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, εργασιακές κατηγορίες και επιστημονικούς τομείς, συγκεκριμένα επαγγέλματα, κ.ά. Η πλήρης έκθεση του ΆΡΙΣΤΟΝ (60 σελίδες περίπου) περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

1. Πρόλογος
1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
1.2 Χορήγηση και υποστήριξη
2. Στοιχεία εξεταζόμενου
3. Διάρκεια χορήγησης
4. Βαθμός αλήθειας
5. Βαθμολογία ψυχομετρικών κατηγοριών
5.1 Ιστόγραμμα
6. Περιγραφή ψυχομετρικών κατηγοριών
6.1 Προσωπικότητα
6.2 Αυτοεκτίμηση
6.3 Έλεγχος
6.4 ΚλίμακαCAPS
7. Αναλυτική αξιολόγηση
7.1 Προσωπικότητα
7.2 Αυτοεκτίμηση
7.3 Έλεγχος
7.4 ΚλίμακαCAPS
8. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
8.1 Ταξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο – Πίνακας 1
8.2 Ταξινόμηση ανά παράγοντα – Πίνακας 2
9. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
9.1 Τυπικές μετρήσεις
9.2 Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων
9.3 Βαθμός διακριτότητας
10. Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς τύποι προσωπικότητας
11. Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση
12. Προτεινόμενες Σχολές, Επαγγέλματα και Τάξη
12.1 Επεξήγηση βαθμολογιών
12.2 Τρέχουσα επαγγελματική κατηγορία

Μην ξεχνάς ότι το τεστ δεν αποφασίζει, εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει!

 

 

Για να κλείσετε ραντεβού για το άριστον τέστ μπορείτε να μας στείλετε  ή να τηλεφωνήσετε στη γραμματεία μας στο τηλέφωνο 210-5747856.


if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46